• Phone04-9576449
  • Addressחצב 82,כפר ורדים
04-9576449
  • Phone04-9576449
  • Addressחצב 82,כפר ורדים

דיווחים לרשויות המס

דו"ח למע"מ

עוסק מורשה מחוייב להגיש דוח על עסקאותיו והוצאותיו פעם בחודש/חודשיים.

דו"ח למס הכנסה

עצמאי/מנהל חברה/שכיר בעל הענסות גבוהות חייב בהגשת דוח על הכנסותיו ממקורות שונים

דו"ח לביטוח לאומי

אדם שיש לו הכנסות כעצמאי או הכנסות פאסיביות עשוי להדרש לתשלום לביטוח לאומי

דו"ח שנתי

מס הכנסה מחייב בהגשת דוח שנתי לחברה/עצמאי/מנהל חברה.

הצהרת הון (אחת למספר שנים)

שאדם פותח תיק ברשויות המס הוא נדרש להציד דוח על נכסיו ועל התחייבויותיו נכון לסוף שנת פתיחת התיק.

לאחר מספר שנים מס הכנסה דורש הצהרת הון חדשה